How to Mine DPR in 4 easy steps / Hướng dẫn đào coin DPR qua 4 bước (Kiếm thêm thu nhập thụ đông)

How to Mine DPR in 4 easy steps / Hướng dẫn đào coin DPR qua 4 bước (Kiếm thêm thu nhập thụ đông)

How to Mine DPR in 4 easy steps / Hướng dẫn đào coin DPR qua 4 bước (Kiếm thêm thu nhập thụ đông)
February 28, 2023

This article will show you how to mine Deeper Network (DPR) coins to earn more yearly passive income. / Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách đào coin Deeper Network (DPR) để có thể kiếm thêm thu nhập thu động hàng năm 

To be able to mine DPR coin, the necessary and sufficient conditions are: / Để có thể đào được coin DPR thì điều kiện cần và đủ là:

  1. Deeper Connect device / Thiết bị Deeper Connect
  2. A minimum amount of DPR coins is / Một số lượng coin DPR tối thiều là : 5000 DPR

Các bước chi tiết như sau:

Step 1.Buy a Deeper Connect / Bước 1: Mua Deeper Connect

• Buy a Deeper Connect Mini or Pico at / Mua thiết bị Deeper Connect Mini hoặc Pico tại: https://mas.so/coindpr

Step 2. Buy DPR / Mua coin DPR

• Buy DPR coin at Kucoin or Gate.io or check out other markets here / Mua coin DPR thông qua sàn Kucoin hoặc Gate.io hoặc xem thông tin các sàn giao dịch khác tại đây:
https://coinmarketcap.com/currencies/deeper-network/markets

Step 3. Stake DPR / Bước 3: Stake coin DPR

• Staking link / Link để stakehttps: //device-bsc.deeper.network

Step 4. Start Mining / Bước 4: Bắt đầu đào

• Check your mining rewards under the DPR tab on AtomOS at 34.34.34.34 / Kiểm tra phần thưởng khai thác của bạn trong tab DPR trên AtomOS tại 34.34.34.34

 

Mining rewards calculator / Máy tính phần thưởng đào được

https://dpr.deeper.network/calculator